Dataskyddspolicy

Så här hanterar vi personuppgifter på Connected Skills

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?
Connected Skills AB är personuppgiftsansvarig. Bolaget har sitt säte i Sverige.

Vad är personuppgifter?
När du kommer i kontakt med Connected Skills AB kan du komma att ge information om dig själv. All information du lämnar till oss kommer inte att utgöra sådan information som omfattas av dataskyddsförordningens bestämmelser (GDPR), men de uppgifter som gör det, behandlar vi i enlighet med både förordningen och vad som av övrigt följer av lag.

Uppgifter du lämnar till oss när du nyttjar våra tjänster kan exempelvis vara information om dig som person (namn, personnummer, mobilnummer), kontaktuppgifter till dig eller ditt företag (namn, adress, e-postadress, telefonnummer, din arbetsplats), betalningsinformation (fakturaadress, referensperson eller annan faktureringsinformation).

Vilka uppgifter behandlar Connected Skills AB om dig och varför?
Connected Skills AB arbetar för att koppla samman arbetskraft och uppdragsgivare . För att uppnå syftet med vår tjänst kommer vi att behandla personuppgifter om dig. Uppgifterna kan lämnas av dig personligen eller inhämtas från tredje part, så som annat bolag i koncernen, eller av din arbetsgivare. När vi lagrar uppgifter om dig på den lagliga grunden intresseavvägning avser lagringstiden 1 år från den tidsperiod som löper från ditt senaste köp av tjänst från Connected Skills AB, alternativt från den tidsperiod du avslutat ett ingånget avtal med Connected Skills AB.

Hur behandlar Connected Skills AB personuppgifter om dig eller ditt företag?
Connected Skills AB kommer att begära information om dig som är nödvändig för att du ska kunna ingå ett avtalsförhållande med oss och för att vi på ett bra sätt ska kunna utföra det uppdrag vi har ingått avtal om. Vi kan också komma att behandla personuppgifter om dig för att uppfylla andra rättsliga förpliktelser vi har, exempelvis i fråga om bokföringslagens krav, och utefter samtycke eller en intresseavvägning; sådana uppgifter som behövs för att du ska kunna göra eventuella reklamationer gällande mot oss, eller för att vi ska kunna återkoppla till dig om nyheter avseende våra tjänster och vårt tjänsteutbud, till exempel.

Connected Skills AB ska säkerställa att behandlingen av personuppgifter är laglig enligt gällande dataskyddsregler men du som kund ansvarar för att du endast tillhandahåller Connected Skills AB sådana personuppgifter som är nödvändiga för ändamålet med behandlingen. Om en del av den tjänst du beställer av Connected Skills AB medför att du överlämnar personuppgifter till oss om annan, ansvarar du för att du har rätt att överlåta personuppgifterna och uppdraget att behandla personuppgifterna till Connected Skills AB.
Om du lämnar Connected Skills AB i uppdrag att behandla personuppgifter som är av sådan känslig art som avses i artikel 9 eller 10 GDPR är du skyldig att noggrant undersöka vilka säkerhetsåtgärder som behöver vidtas för att behandling av sådana personuppgifter ska vara laglig, och du ska rådgöra med Connected Skills AB innan du ger oss i uppdrag att behandla sådana personuppgifter för att säkerställa att de säkerhetsåtgärder Connected Skills AB vidtagit är tillräckliga.

Connected Skills AB ingår i en koncern. Vissa bolag inom koncernen delar personuppgifter med varandra inom ramen för koncerngemensamt samarbete. Connected Skills AB administrerar och förvaltar den gemensamma databasen och är personuppgiftsansvarig för den koncerngemensamma personuppgiftsbehandlingen tillsammans med de eventuella andra bolag i koncernen där du är kund eller vars tjänster du använder. All behandling av personuppgifter inom ramen för koncernens gemensamma databas sker i enlighet med Connected Skills AB:s dataskyddspolicy.

Dina personuppgifter kommer inte att säljas till tredje part om du inte har samtyckt till detta.

Cookies

Vår hemsida använder cookies, vilket är en liten textfil som sparas i din dator när du besöker Connected Skills AB:s webbplats. Information som samlas in genom cookies används för att fastställa besökares mönster gällande användningen av våra webbplatser.  Mer information om hur du hanterar och tar bort cookies finns på
https://connectedskills.se/cookie-policy/.

Biträden, underleverantörer och myndigheter samt plats för lagring
Connected Skills AB kommer att dela personuppgifter om dig till part, så som uppdragsgivare, arbetsgivare eller annan delintressent i tjänstenför utförandet av våra avtalade åtaganden gentemot dig. Detta inkluderar konsulter anlitade av Connected Skills AB att utföra de avtalade tjänsterna och även sådan överföring av personuppgifter som har sin grund i rent bokföringstekniska åtgärder/faktureringsprogram/ revisor med mera.

Connected Skills AB lagrar i största möjliga mån alla dina personuppgifter inom EU/EES. Personuppgifter kan i vissa situationer komma att behandlas utanför EU/EES av tredje part, till exempel av underleverantör till Connected Skills AB. Connected Skills AB har dock vidtagit alla rimliga legala, tekniska och organsitariska åtgärder för att din information i dessa fall ska hanteras i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/ EES.

När du ansluter dig till tjänsten, eller ingår avtal med Connected Skills AB behandlar vi följande personuppgifter:

– Kategori av uppgifter: Företagsuppgifter/kunduppgifter
Typ av personuppgifter inom denna kategori: Företag, organisation, namn, org.nr/ pers.nr, adressuppgift, kön, nuvarande och tidigare arbetsgivare, referenser, utbildning, CV, fotografi, profiler på sociala media såsom LinkedIn mfl, intyg, betyg, användarnamn, övriga uppgifter relevanta ur ett rekryteringsperspektiv
Laglig grund för denna kategori samt ändamål och lagringstid för behandlingen: Avtal, varigenom uppgifter lagras under avtalstiden och upp till 10 år efter avtalets avslutande pga. den allmänna preskriptionsfristen. Intresseavvägning, varigenom uppgifter lagras 1 år för marknadsföring.

– Kategori av uppgifter: Faktureringsinformation/betalningsinformation
Typ av personuppgifter inom denna kategori: Företag, organisation, namn, org.nr, pers.nr, adressuppgift, referensperson.
Laglig grund för denna kategori samt ändamål och lagringstid för behandlingen: Avtal, varigenom uppgifter lagras under avtalstiden. Rättslig förpliktelse (bland annat bokföringslagen) varigenom uppgiften sparas i 7 år.

– Kategori av uppgifter: Kontaktuppgifter
Typ av personuppgifter inom denna kategori: Namn, telefonnummer, e-post.
Laglig grund för denna kategori samt ändamål och lagringstid för behandlingen: Avtal, varigenom uppgifter lagras under avtalstiden. Intresseavvägning, varigenom uppgiften sparas i 1 år för marknadsföring.

När du kontaktar oss via webbformulär, telefon eller e-post behandlar vi följande uppgifter:

– Kategori av uppgifter: Kontaktuppgifter
Typ av personuppgifter inom denna kategori: Namn, telefonnummer, E-post.
Laglig grund för denna kategori samt ändamål och lagringstid för behandlingen: Avtal, varigenom uppgifter lagras under avtalstiden. Intresseavvägning, lagras 1 år för marknadsföring.

– Kategori av uppgifter: Kunduppgifter
Typ av personuppgifter inom denna kategori: Företag, organisationsnummer, namn, personnummer.
Laglig grund för denna kategori samt ändamål och lagringstid för behandlingen: Avtal, varigenom uppgifter lagras under avtalstiden. Intresseavvägning, lagras 1 år för marknadsföring samt om kontakten har lett till ett avtal, upp till 10 år efter avslutat avtal pga. den allmänna reklamationsfristen.

När Connected Skills AB kontaktar dig med erbjudanden eller nyhetsbrev behandlar vi följande uppgifter:

– Kategori av uppgifter: Kontaktuppgifter.
Typ av personuppgifter inom denna kategori: Namn, E-post, telefonnummer.
Laglig grund för denna kategori samt ändamål och lagringstid för behandlingen: Samtycke, varigenom uppgifter lagras under den tid som samtycket fortlöper. Intresseavvägning, varigenom uppgifter lagras 1 år för marknadsföring.

Connected Skills AB kan också samla in information om dig av följande syften:
Finansiell information – sedvanlig kreditupplysning i syfte att bedöma kreditvärdighet inför ingående av avtal samt under pågående avtal. Uppgifterna lagras under avtalstiden.
Information om tjänster och leveranser – detaljer angående de tjänster du prenumererar på eller köper, ex löpande konsulttjänster, uppdrag, projekt eller utbildningar och nyhetsbrev som du läser. Uppgifterna lagras efter en intresseavvägning, under avtalstiden samt 1 år efter senast köpta tjänst/avslutade avtal med Connected Skills AB för marknadsföringssyfte.
Historisk information– betalningshistorik. Uppgiften lagras efter en intresseavvägning, under avtalstiden.
Enhetsinformation– t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, geografisk information, operativsystem, plattform och skärmupplösning, efter intresseavvägning, i enlighet med Connected Skills AB:s cookie policy.

Dina rättigheter
Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per år, begära registerutdrag
Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande, och du och/eller dina anställda har rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade.
Du kan när som helst återkalla ett samtycke genom att kontakta oss.
Du har rätt att invända mot direktmarknadsföring.
Du har rätt att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om lagringen baseras på berättigat intresse. Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl, eller att berättigat intresse är felaktigt har du rätt att invända mot behandlingen.
Du har också rätt att lämna klagomål om Connected Skills AB:s behandling av dina personuppgifter till tillsynsmyndighet (i Sverige Datainspektionen).

Ändringar i denna Dataskyddspolicy
Vi kommer att uppdatera vår Dataskyddspolicy löpande när det behövs för att återspegla kundfeedback och ändringar i våra Tjänster.
Om det sker större ändringar i policyn eller i hur vi på Connected Skills AB använder dina personuppgifter, meddelas du via anslag på webbsidan eller e-postmeddelanden innan ändringarna träder i kraft där det krävs enligt lag.

Vart kan du vända dig med frågor om Connected Skills AB:s Dataskyddspolicy, vårt integritetsskydd, vårt dataskydd eller om du har invändningar mot Connected Skills AB:s behandling av dina personuppgifter?
Connected Skills AB (559382-7446) är personuppgiftsansvarig och går att nå på följande sätt:
Adress: Connected Skills AB, Jöns Filsgatan 2, 211 33 Malmö.
E-post: info@connectedskills.se